ระเบียบ

เผยเเพร่เมื่อ 3569 เข้าชม
  1. ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553 (แบบฟอร์มขอกู้ยืมกองทุนพัฒนาบุคลากร)
  2. กองทุนเพื่อการบริหารจัดการและสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2553(แบบฟอร์มบันทึกขอกู้เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการและสาธารณประโยชน์)
  3. ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 (ยกเลิกแล้ว)
  4. ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
  5. ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
  6. ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน พ.ศ. 2553
  7. ว่าด้วย การลาศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2553
  8. ว่าด้วย ค่าตอบแทนวิชาชีพ ในตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2553
  9. ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
  10. ว่าด้วย เงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2553
  11. ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  12. ว่าด้วย การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
  13. ว่าด้วย เงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2553
  14. ว่าด้วยการออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. 2553
  15. ว่าด้วย การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2553
  16. ว่าด้วย เงินเหลือจากเงินงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2554
  1. ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  2. ว่าด้วย การเพิ่มค่าตอบแทนเงินเดือนตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการปรับคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
  3. ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (ยกเลิกแล้ว)
  4. ว่าด้วย ทุนผลิตอาจารย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
  5. ว่าด้วย มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
  6. ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
  7. ว่าด้วย คณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(ยกเลิกแล้ว)
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2556
  1. ว่าด้วย การแต่งตั้งที่ปรึกษา พ.ศ. 2556
  2. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  3. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. 2556
  4. ว่าด้วย กองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษา คนพิการ พ.ศ. 2556
  5. ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุมพ.ศ. 2556
  6. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เบิกจ่ายเงินตอบแทนประจำตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2556(ยกเลิกแล้ว)
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557
  1. ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ยกเลิกแล้ว)
  2. ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพสำหรับบุคลากร ศิษย์เก่า และ นักศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557
  1. ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
  2. ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
  3. ว่าด้วย กองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  4. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  5. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  6. ว่าด้วย กองทุนเพื่อบริหารจัดการและสาธารณประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  7. ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
  8. ว่าด้วย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
  9. ว่าด้วย การบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561
  1. ว่าด้วย กองทุนป่าเศรษฐกิจครอบครัว พ.ศ. 2561
  2. ว่าด้วย การบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562
  1. ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ยกเลิกแล้ว)
  2. ว่าด้วย กองทุนพัฒนาปัญญาชนคนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  3. ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  4. ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562