ติดต่อเรา

งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 10
680 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0 4297 0105