ติดต่อเรา

งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชั้น 2
680 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 970105