หัวข้อข่าว

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (วาระพิเศษ)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2567

สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2567 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 5/2567

พระราชินี

รายงานผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ประจำเดือนมกราคม 2567