หัวข้อข่าว

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 11/2566

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2566

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2566

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2566

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2566

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2566

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประจำปี 2566