ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2566

📢ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร ม.ราชภัฏสกลนคร ผู้มีสิทธิทุกท่าน สมัครและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

📌รับสมัคร 15-16 และ 18 พ.ค. 66

📌เลือกตั้งล่วงหน้า 1-2 มิ.ย. 66

📌เลือกตั้ง 7 มิ.ย. 66

🔗ลิงก์ประกาศ และบัญชีรายชื่อ https://ga.snru.ac.th/topics/7089

อ่านเพิ่มเติม “การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2566”

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2567 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2567 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2567 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2567 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2567

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2567

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2567

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567

รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2566

รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2566

กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2567 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย

กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ตามแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการประชุมโครงการจัดทำแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ. 2564 – 2566)

แนวคิดและนโยบายด้านการอุดมศึกษา และทิศทางการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย

เอกสารประกอบการประชุมองคมนตรีด้านการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏในการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (วาระพิเศษ)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประชุมวาระพิเศษ โดยมี รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี พร้อมกับพิจารณาตั้งแต่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (วาระพิเศษ)”

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 26 เมษายน 2567สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมสภามหวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2567 โดยมี รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจราณาในวาระสำคัญต่างๆ ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2567”

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อ.ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม