ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

สรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2564

สรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2564

คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ ตั้งแต่วันที่  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 5  มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อหรือสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 10 มี.ค. 64

คณะกรรมการสรรหาคณบดี และคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อหรือสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 10 มีนาคม 2564 ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อหรือสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 10 มี.ค. 64”

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564

กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ตามแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการประชุมโครงการจัดทำแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ. 2564 – 2566)

แนวคิดและนโยบายด้านการอุดมศึกษา และทิศทางการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย

เอกสารประกอบการประชุมองคมนตรีด้านการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏในการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อ.ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม