ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

สรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ

สรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2564

คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ ตั้งแต่วันที่  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 5  มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อหรือสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 10 มี.ค. 64

เผยเเพร่เมื่อ

คณะกรรมการสรรหาคณบดี และคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อหรือสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 10 มีนาคม 2564 ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อหรือสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 10 มี.ค. 64”

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2563

เผยเเพร่เมื่อ

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยินดีต้อนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม “ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2563”

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565

กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ตามแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการประชุมโครงการจัดทำแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ. 2564 – 2566)

แนวคิดและนโยบายด้านการอุดมศึกษา และทิศทางการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย

เอกสารประกอบการประชุมองคมนตรีด้านการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏในการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นายกสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

นายปัญญา มหาชัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์