ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2566

📢ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร ม.ราชภัฏสกลนคร ผู้มีสิทธิทุกท่าน สมัครและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

📌รับสมัคร 15-16 และ 18 พ.ค. 66

📌เลือกตั้งล่วงหน้า 1-2 มิ.ย. 66

📌เลือกตั้ง 7 มิ.ย. 66

🔗ลิงก์ประกาศ และบัญชีรายชื่อ https://ga.snru.ac.th/topics/7089

อ่านเพิ่มเติม “การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2566”

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2566

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2566

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2566

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2566

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2566

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2566

กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ตามแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการประชุมโครงการจัดทำแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ. 2564 – 2566)

แนวคิดและนโยบายด้านการอุดมศึกษา และทิศทางการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย

เอกสารประกอบการประชุมองคมนตรีด้านการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏในการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 11/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ในการประชุมครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 11/2566”

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี คณะกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2566”

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2566”

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2566”

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อ.ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม