สรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2564

สรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2564

คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ ตั้งแต่วันที่  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 5  มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อหรือสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 10 มี.ค. 64

คณะกรรมการสรรหาคณบดี และคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อหรือสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 10 มีนาคม 2564 ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อหรือสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 10 มี.ค. 64”

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2563

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยินดีต้อนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม “ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2563”