ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา

วาระการดำรงตำแหน่ง: 11 กันยายน 2555 – 27 พฤษภาคม 2559

นายปัญญา มหาชัย

วาระการดำรงตำแหน่ง: 19 สิงหาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2565