ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2547 – 2559

นายปัญญา  มหาชัย

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2559 – 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน