ประกาศ

เผยเเพร่เมื่อ 1478 เข้าชม

ประกาศ /กฎกระทรวง /ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

  • เรื่อง กองทุนพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก
  • เรื่อง แนวปฏิบัติเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ
  • เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเเดนทางไปราชการ และการฝึกอบรมจากงบประมาณเงินรายได้
  • เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนครบระยะเวลาตามหลักสูตร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2565