ประกาศ

เผยเเพร่เมื่อ 3413 เข้าชม

ประกาศ /กฎกระทรวง /ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

  • เรื่อง กองทุนพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก
  • เรื่อง แนวปฏิบัติเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ
  • เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเเดนทางไปราชการ และการฝึกอบรมจากงบประมาณเงินรายได้
  • เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนครบระยะเวลาตามหลักสูตร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2566