ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 11/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ในการประชุมครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 11/2566”

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี คณะกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2566”

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2566”

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2566”

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2565”