ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (วาระพิเศษ)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประชุมวาระพิเศษ โดยมี รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี พร้อมกับพิจารณาตั้งแต่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (วาระพิเศษ)”

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 26 เมษายน 2567สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมสภามหวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2567 โดยมี รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจราณาในวาระสำคัญต่างๆ ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2567”

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมสภามหวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจราณาในวาระสำคัญต่างๆ ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2567”

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (วาระพิเศษ)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ โดยมี รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มีวาระสำคัญในการประชุมคือการรายงานผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ สถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (วาระพิเศษ)”

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2567

📚วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมสภามหวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจราณาในวาระสำคัญต่างๆ ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2567”

กรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรโครงการผ้าป่าบุญกองข้าว ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ นายไกรราศ แก้วดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นายปัญญา มีธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการผ้าป่าบุญกองข้าว ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “กรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรโครงการผ้าป่าบุญกองข้าว ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2567”

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในงานกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ท่านไกรราศ แก้วดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในงานกาชาดจังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในงานกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567”