หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา และซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม