เอกสารประกอบการประชุมโครงการจัดทำแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ. 2564 – 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 1147 เข้าชม

วันศุกร์ที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  ชั้น 3  อาคาร 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข  1  กำหนดการ
เอกสารหมายเลข  2  เอกสารบรรยายพิเศษ ดร.วันฉัตร  สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เอกสารหมายเลข  3  เอกสารบรรยายพิเศษ ดร.กิติตพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เอกสารหมายเลข  4  แบบประเมินผลโครงการ