หัวข้อข่าว

สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2567 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2567 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2567 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2567 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567