สรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 1121 เข้าชม

สรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2564

คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ ตั้งแต่วันที่  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 5  มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10