ประชุมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 387 เข้าชม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นายไกรราศ แก้วดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นายปัญญา มีธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.ณีรนุช วรไธสง ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผศ.ดร.นำพร อินสิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับกำลังคนด้านสุขภาพ และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการขององค์กรในท้องถิ่น โดยเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงวัย