ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (วาระพิเศษ)

เผยเเพร่เมื่อ 92 เข้าชม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ โดยมี รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มีวาระสำคัญในการประชุมคือการรายงานผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ สถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย