ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (วาระพิเศษ)

เผยเเพร่เมื่อ 42 เข้าชม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประชุมวาระพิเศษ โดยมี รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี พร้อมกับพิจารณาตั้งแต่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10