รายงานผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

เผยเเพร่เมื่อ 78 เข้าชม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (วาระพิเศษ) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (วาระพิเศษ) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (วาระพิเศษ) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567