ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 915 เข้าชม

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บันทึกแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประชุมและการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2566