การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10