หัวข้อข่าว

สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2567 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

วารสารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2567

สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2567 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา และซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2566

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2566

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประจำปี 2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2566