ติดต่อกรรมการสภา

งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  อาคาร 10  ชั้น  2 
680  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
ถนนนิตโย  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์/ โทรสาร  0 4297 0022 / 0 4274 4008

วันที่ : 13 ก.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 891