บุคลากร

 

คณะทำงานสภามหาวิทยาลัย

 

1.     ผศ.ดร.กาญจนา              วงษ์สวัสดิ์       รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

  ทำหน้าที่ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

2.     นายเกษม                      บุตรดี            ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

                                                     รักษาการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

  ทำหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

3.     นางสาวพิชญาดา             ธานี              ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกลาง

  ทำหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

4.     นางศิริปภาวี                  วิชาชาติ          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

  ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

5.     นางศุภกุลภรณ์               วัชรกุล           หัวหน้างานบริหารทั่วไป

6.     นายเนธิชัย                    ธานะราช        นิติกรปฏิบัติการ

7.     นายนคร                       กลมเกลียว      ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ 

8.     นายรัตนกาญจน์             คำเพชรดี       นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

  

 


วันที่ : 13 ก.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 2386