ประกาศ

 

 

ประกาศ /กฎกระทรวง /ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๕

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ  การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553

๑.  เรื่อง กองทุนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๒.  เรื่อง กองทุน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ – สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
๓.  เรื่อง กองทุนสวัสดิการกู้ยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๔.  เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๕.  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณบดี เป็นงานและสาขาวิชา
๖.  เรื่อง ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ
๗.  เรื่อง แต่งตั้งประธานสาขาวิชา
๘.  เรื่อง สาขาวิชา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่
      ของประธานสาขาวิชา

๙. เรื่อง การต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๑๐.เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาวิชาการแก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๑.เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
๑๒.เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงาน และการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

๑๓ เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
๑๔.เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555
๑. เรื่อง  กองทุนพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก
๒. เรื่อง  แนวปฏิบัติเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ
๓. เรื่อง  แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเเดนทางไปราชการ และการฝึกอบรมจากงบประมาณเงินรายได้
๔. เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนครบระยะเวลาตามหลักสูตร

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2556

  1. เรื่องประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง สาขาวิชา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของประธานสาขาวิชา พ.ศ. 2556

 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง สาขาวิชา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของประธานหลักสูตร พ.ศ. 2556

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุม พ.ศ. 2556

4. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณบดี เป็นงานและสาขาวิชา พ.ศ. 2556

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2558

1.  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณบดี เป็นงานและสาขาวิชา ฉบับที่  2  พ.ศ. 2558

2. หลักเกณฑ กำหนดอัตราและวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิภาพ สำหรับบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3. อัตราค่าธรรมการใช้หอประชุม ห้องประชุม พ.ศ. 2558

4. หลักเกณฑ์และอัตราค้าใช้บริการสระว่ายน้ำ พ.ศ. 2558

5. เกณฑการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2558

6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เรืือง ผลคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560

1. เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

2.  เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

3. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 3. เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560

4. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณบดีเป็นงานและสาขาวิชา พ.ศ. 2560

  

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561

1. แนวปฏบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยงบประมาณเงินรายได้สำหรับส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อ การรับสมัครนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562

1. ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

2. ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร


วันที่ : 16 ก.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 3228