ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๓

๑.  ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553
    
(แบบฟอร์มขอกู้ยืมกองทุนพัฒนาบุคลากร)
๒.  ว่าด้วย กองทุนเพื่อการบริหารจัดการและสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓
     
(แบบฟอร์มบันทึกขอกู้เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการและสาธารณประโยชน์)
๓. ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
๕. ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
๖. ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
๗. ว่าด้วย การลาศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓
๘. ว่าด้วย ค่าตอบแทนวิชาชีพ ในตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๓
๙. ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๐.  ว่าด้วย เงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ .ศ. ๒๕๕๓
๑๑.  ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๒.  ว่าด้วย การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๓.  ว่าด้วยเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๔.  ว่าด้วยการออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๕.  ว่าด้วย การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๖.   ว่าด้วย เงินเหลือจากเงินงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓


ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.  ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๒.  ว่าด้วย การเพิ่มค่าตอบแทนเงินเดือนตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการปรับคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
๓.  ว่าด้วย  ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.  ว่าด้วย ทุนผลิตอาจารย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
๕.  ว่าด้วย มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.   ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
๗.  ว่าด้วย  คณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.  2555

1. ว่าด้วย กองทุนอุดหนุนการศึกษาคนพิการ

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2556 

 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การแต่งตั้งที่ปรึกษา พ.ศ. 2556

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. 2556

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วย  กองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษา   คนพิการ พ.ศ. 2556 

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุมพ.ศ. 2556

 

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการ เบิกจ่ายเงินตอบแทนประจำตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรม แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557

  1.  ว่าด้วย  ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

   2.  ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิภาพสำหรับบุคลากร ศิษย์เก่า และ นักศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2558

1.  ว่าด้วย เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

2.  ว่าด้วย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2558

3.  เรื่อง การบริหารและการดำเนินการจัดเก็บค่าบริการสระว่ายน้ำ พ.ศ. 2558

4.  ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2558

5.  ว่าด้วย  คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2558

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560

1. ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ. 2560

2. ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560

3. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

4. ว่าด้วย กองทุนเพื่อบริหารจัดการและสาธารณประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

5. ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560

6. ว่าด้วย กองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

7. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

8. ว่าด้วย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560

9. ว่าด้วย การบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561

1. ว่าด้วย กองทุนป่าเศรษฐกิจครอบครัว พ.ศ. 2561

2. ว่าด้วย การบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562

1. ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

2. ว่าด้วย กองทุนพัฒนาปัญญาชนคนท้องถิ่น พ.ศ. 2562


วันที่ : 16 ก.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 3452