ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี 2553

ครั้งที่ 1/2553  เดือนมกราคม
ครั้งที่ 2/2553  เดือนกุมภาพันธ์
 ครั้งที่ 3/2553  เดือนมีนาคม
 ครั้งที่ 4/2553  เดือนเมษายน
 ครั้งที่ 5/2553  เดือนพฤษภาคม
ครั้งที่ 6/2553  เดือนมิถุนายน
ครั้งที่ 7/2553  เดือนมิถุนายน
 ครั้งที่ 8/2553  เดือนสิงหาคม
 ครั้งที่  9/2553  เดือนกันยายน
 ครั้งที่ 10/2553  เดือนตุลาคม
 ครั้งที่  11/2553  เดือนธันวาคม

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี 2554

 ครั้งที่่  1/2554  เดือนมกราคม
 ครั้งที่ 2/2554  เดือนกุมภาพันธ์
 ครั้งที่ 3/2554 เดือนมีนาคม
 ครั้งที่ 4/2554 เดือนพฤษภาคม
 ครั้งที่ 5/2554 เดือนมิถุนายน
 ครั้งที่ 6/2554 เดือนกรกฎาคม
 
ครั้งที่ 7/2554  เดือนสิงหาคม
 ครั้งที่  8/2554      เดือนกันยายน
 ครั้งที่  9/2554  เดือนตุลาคม
 ครั้งที่  10/2554  เดือนพฤศจิกายน
  ครั้งที่  11/2554  เดือนธันวาคม

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี 2556

 - ครั้งที่ 1/2556 เดือนมกราคม 

 - ครั้งที่ 2/2556 เดือนกุมภาพันธ์

 - ครั้งที่3/2556 เดือนมีนาคม

 - ครั้งที่ 4/2556 เดือนเมษายน

- ครั้งที่ 5/2556 เดือนพฤษภาคม 

- ครั้งที่ 6/2556  เดือนมิถุนายน

- ครั้งที่ 7/2556 เดือนกรกฎาคม

- ครั้งที่ 8/2556 เดือนสิงหาคม

-  ครั้งที่ 9/2556 เดือนกันยายน

- ครั้งที่ 10/2556 เดือนตุลาคม

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี 2557

- ครั้งที่ 1/2557 เดือนมกราคม

- ครั้งที่ 2/2557 เดือนกุมภาพันธ์

- ครั้งที่ 3/2557 เดือนมีนาคม

- ครั้งที่ 4/2557 เดือนเมษายน

- ครั้งที่ 5/2557 เดือนมิถุนายน

- ครั้งที่ 6/2557 เดือนกรกฎาคม

- ครั้งที่ 7/2557 เดือนสิงหาคม

- ครั้งที่ 8/2557 เดือนกันยายน

- ครั้งที่ 9/2557 เดือนตุลาคม

- ครั้งที่ 10/2557 เดือนพฤศจิกายน

- ครั้งที่ 11/2557  เดือนธันวาคม

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี 2558

- ครั้งที่ 1/2558 เดือนมกราคม

- ครั้งที่ 2/2558 เดือนกุมภาพันธ์

- ครั้งที่ 3/2558 เดือนมีนาคม

- ครั้งที่ 4/2558 เดือนเมษายน

- ครั้งที่ 5/2558 เดือนพฤษภาคม 

- ครั้งที่ 6/2558 เดือนมิถุนายน

   ครั้งที่ 7/2558 เดือนกรกฎาคม

 ครั้งที่ 8/2558 เดือนสิงหาคม 

ครั้งที่ 9/2558 เดือนกันยายน 

 ครั้งที่ 10/2558 เดือนพฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2558 เดือนธันวาคม 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ครั้งที่ 1/2559 เดือนมกราคม

 


วันที่ : 24 ส.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 2026