แจ้งมติสภา

 

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ปี 2553

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 (ไม่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน)
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2553
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2553

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ปี 2556

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2556

 แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2556

 แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2556

 แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2556 (ไม่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน)

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครังที่ 5/2556

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2556

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2556

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2556

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2556

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

-  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2557

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2557

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557

-แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557

 

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558

 - แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558

 - แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2558

 - แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2558

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2558

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2558

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2558

 

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

-  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

-  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559

-  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  4/2559

- แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559

-  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559

 

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

 

 

วันที่ : 24 ส.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 1896